Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatno?ci okre?la zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Pa?stwa przez sklep internetowy NOKTO.INFO, prowadzony pod www.nokto.info (dalej zwan? Witryn?) przez "SPEKTR" z siedzib? w Jab?oni 8/28, 38-500 Sanok, Polska, (dalej zwanego Sklepem Internetowym).
 
Sklep internetowy dok?ada wszelkich stara? w celu zapewnienia poszanowania Pa?stwa prywatno?ci i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakup?w w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezb?dne dzia?ania.
 
Jakie dane zbiera sklep internetowy w spos?b automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w spos?b automatyczny ?adnych danych, z wyj?tkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

COOKIES

Pliki cookies to ma?e pliki tekstowe wysy?ane przez sklep internetowy i przechowywane na Pa?stwa komputerze zawieraj?ce pewne informacje zwi?zane z korzystaniem przez Pa?stwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane s? przez sklep internetowy w celu obs?ugi Witryny i zapewnienia mo?liwo?ci udost?pnienia Pa?stwu interesuj?cych informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapami?tywania dokonanych przez Pa?stwa zakup?w.
 
Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mog? mie? charakter tymczasowy lub trwa?y. Tymczasowe pliki cookies s? usuwane z chwil? zamkni?cia przegl?darki, natomiast sta?e pliki cookies s? przechowywane tak?e po zako?czeniu korzystania przez Pa?stwa z Witryny i s?u?? do przechowywania informacji takich jak Pa?stwa has?o czy login, co przyspiesza i u?atwia korzystanie z Witryny. W ka?dym wypadku mog? Pa?stwo zablokowa? instalowanie plik?w cookies lub usun?? sta?e pliki cookies, wykorzystuj?c stosowne opcje Pa?stwa przegl?darki internetowej. W razie problem?w doradzamy skorzysta? z pliku pomocy przegl?darki lub skontaktowa? si? z producentem przegl?darki, z kt?rej Pa?stwo korzystacie.
 
Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakup?w?

Sklep internetowy b?dzie od Pa?stwa zbiera? nast?puj?ce dane osobowe za po?rednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakup?w i procesu rejestracji na Witrynie:
 
1) nazwisko i imi?,
2) adres odbiorcy,
3) adres odbiorcy inny (mo?na wys?a? prezent innej osobie),
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.
 
Podanie powy?szych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Podanie powy?szych danych jest dobrowolne i wymaga Pa?stwa zgody i jest konieczne wy??cznie dla realizacji wskazanych powy?ej cel?w. Podkre?lamy, ?e nie musz? Pa?stwo podawa? tych danych, je?eli nie chc? Pa?stwo korzysta? z wskazanych powy?ej mo?liwo?ci.
 
Przys?uguje Pa?stwu prawo dost?pu do tre?ci swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub prosimy o kontakt.
 
Marketing Sklepu Internetowego

O ile Pa?stwo wyrazili?cie na to zgod? (zapis do newslettera), podany przez Pa?stwa adres e-mail b?dzie wykorzystywany w celach marketingowych w?asnych produkt?w sklepu. Zgoda mo?e by? cofni?ta w ka?dym czasie.
 
?rodki techniczne i Pa?stwa obowi?zki

Sklep internetowy dok?ada wszelkich mo?liwych stara?, aby zabezpieczy? Pa?stwa dane i ochroni? je przed dzia?aniami os?b trzecich. Stosujemy wszelkie niezb?dne zabezpieczenia serwer?w, po??cze? i Witryny w celu ochrony Pa?stwa danych.

Wszystkie po??czenia zwi?zane z wykonywaniem przez Pa?stwa p?atno?ci elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, b?d? nast?powa? za po?rednictwem bezpiecznego szyfrowanego po??czenia.

Podj?te przez nas dzia?ania mog? okaza? si? jednak niewystarczaj?ce, je?eli sami nie zachowaj? Pa?stwo zasad bezpiecze?stwa. W szczeg?lno?ci musz? Pa?stwo zachowa? w poufno?ci login i has?o do Witryny i nie udost?pnia? ich osobom trzecim. Prosz? pami?ta?, ?e sklep internetowy nie b?dzie zwraca? si? do Pa?stwa o ich podanie, z wyj?tkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemo?liwienia korzystania z Pa?stwa konta osobom nieuprawnionym prosimy si? wylogowa? po zako?czeniu korzystania z Witryny.
 
W jaki spos?b mo?ecie Pa?stwo korzysta? z przys?uguj?cych praw?

Macie Pa?stwo mo?liwo?? podgl?du i edycji Pa?stwa danych, w ka?dym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu si? z u?yciem adresu email oraz has?a. W sytuacji, gdy zapomnicie Pa?stwo has?a lub wyst?pienia innych problem?w z logowaniem, prosimy o kontakt.
 
Przys?uguje Pa?stwo prawo do ??dania informacji o tre?ci przechowywanych na Pa?stwa temat danych, jak r?wnie? prawo do ??dania zmiany, zablokowania lub usuni?cia danych, a tak?e prawo do sprostowania b??d?w, uzupe?nienia lub uaktualnienia Pa?stwa danych. Macie Pa?stwo r?wnie? mo?liwo?? wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pa?stwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt.
 
Pytania i zastrze?enia

Pytania i zastrze?enia dotycz?ce niniejszej Polityki prywatno?ci mog? by? przez Pa?stwa zadane pod adresem w zak?adce "kontakt".