Regulamin

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego. Sprzedającym jest "SPEKTR" z siedzibą w: 

38-500 Sanok, ul. Jabłoni 8/28. NIP 684-215-90-17, Regon 370457218.

NOKTO.INFO to sklep gdzie szybko i bezpiecznie można kupić lornetki, celowniki, noktowizory w atrakcyjnych cenach. NOKTO.INFO dokłada wszystkich starań, aby na każdym etapie kupowanie było proste i nie sprawiało żadnych problemów. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt.

Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz całego świata.

Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.


Wymagania techniczne

    W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script.

Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności.


Usługi świadczone drogą elektroniczną

    Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.nokto.info z wykorzystaniem Konta Klienta.

Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie sklepu internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, hasła (widocznego tylko dla Kupującego), imienia (lub nazwy firmy), nazwiska (lub NIP), pełnego adresu zamieszkania oraz numeru telefonu komórkowego. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

    a) zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,

    b) przystępują do korzystania z usług dobrowolnie,

    c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,   

    d) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

    e) wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.

Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. NOKTO.INFO może wypowiedzieć umowę o świadczenie świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

NOKTO.INFO może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli:

    a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,  

    b) działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądż popełnienia przestępstwa, a także jeżeli narusza prawa osób trzecich,

    c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

    d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności, i uprzednio zawiadomi? Kupującego o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta,

    e) Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

    f) Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez NOKTO.INFO zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną  składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

Usługą świadczoną drogą elektroniczną  jest także bezpłatny „Newsletter”. Aby otrzymywać „Newsletter” Klient powinien podać swój adres e-mail oraz imię.


Przedmiot transakcji

   Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu NOKTO.INFO, opisane na stronie w chwili składania zamówienia, jako "DOSTĘPNY". NOKTO.INFO dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

NOKTO.INFO ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji NOKTO.INFO niezwłocznie, najpóżniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.

Wszystkie towary oferowane przez NOKTO.INFO są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta, chyba że w opisie podano inaczej.


Zamówienia

   Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem witryny internetowej www.nokto.info. Również, przez telefon, e-mail, komunikatory internetowe, ...

Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.

Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym i podanie numeru telefonu i adresu e-mail.

Po złożeniu zamówienia Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje:

    a) w przypadku płatności za pobraniem – informacje o wysłaniu towaru,

    b) w przypadku płatności przelewem – numer konta,

    c) w przypadku płatności kartą – link do transakcji płatności

Wraz z otrzymaniem wiadomości e-mail dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

W celu przyśpieszenia realizacji zamówienia Kupujący powinien potwierdzić zamówienie poprzez link umieszczony w wiadomości elektronicznej przesłanej przez Sprzedającego.

W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. NOKTO.INFO będzie upoważniona do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.

Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od NOKTO.INFO jego realizacji.


Formy płatności

Wpłata na konto przed wysyłką

  W tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce bankowej, za pomocą banków online, na poczcie bądż w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty. Jeżli Kupujący wybiera tą formę zapłaty, otrzyma e-maila, który zawierać będzie numer konta NOKTO.INFO oraz kwote jaką należy wpłacić za towar. Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia.


Przebieg transakcji

  Po połączeniu z serwerem sklepu NOKTO.INFO, wyborze towaru i formy płatności kartą płatniczą dochodzi do zestawienia szyfrowanego połączenia z serwerem płatniczym, dokonania autoryzacji i zwrócenia odpowiedzi autoryzacyjnej do serwera sklepu NOKTO.INFO Czas potrzebny do wygenerowania odpowiedzi zazwyczaj nie przekracza kilkunastu sekund.


   Uwaga! Niektóre karty płatnicze (nie dotyczy kart kredytowych) mogą nie posiadać opcji dokonywania płatności internetowych. W przypadku gdy karta nie posiada tej opcji, prosimy o skontaktowanie się z bankiem, który ją wydał i prośbę o autoryzację tego rodzaju kanału płatniczego.


Gwarancje i reklamacje

 1.    Każdy zakupiony towar w sklepie NOKTO.INFO jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta. Okres gwarancji zależy od zapisu w karcie gwarancyjnej.

2.    W przypadku, kiedy odebrany towar jest niezgodny z umową, w tym nie działa lub usterka wystąpiła podczas eksploatacji należy zgłosić reklamację w ramach gwarancji bezpośrednio w serwisie producenta lub zgłosić reklamację u Sprzedawcy.

3.    Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

4.    Sprzedawca w celu rozpatrzenia reklamacji Kupującego dotyczących wymiany lub naprawy towaru może korzystać z opinii specjalistów, autoryzowanych serwisów lub opinii gwaranta.

5.    Klient może także złożyć reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną wysyłając zgłoszenie.

6.    W celu usprawnienia procesu reklamacji Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny.


Zwroty

1.    Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania rzeczy.

2.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach informatycznych programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

3.    Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.

4.    Koszt odesłania towaru do sprzedawcy leży po stronie kupującego.

5.    W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny lub kontakt mailowy - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury. Formularz zwrotu można pobrać pod tym linkiem zwrot. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Adres do zwrotu: Spektr, Jabłoni 8/28, 38-500 Sanok. Paczkę prosimy wysyłać tylko Pocztą Polską, żadnych paczkomatów, punktów odbioru lub kurierów.


Postanowienia końcowe

 1.    Do transakcji zawieranych z udziałem zagranicznych przedsiębiorców zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. )

2.    Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego NOKTO.INFO są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3.    Zawartość stron internetowych sklepu NOKTO.INFO nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

4.    NOKTO.INFO informuje, że informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronach NOKTO.INFO są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

5.    Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność NOKTO.INFO. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z bazy danych NOKTO.INFO.

6.    Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez NOKTO.INFO danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).

7.    NOKTO.INFO zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Klienci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną oraz poprzez informację zawartą na stronach sklepu z prawem wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

8.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym NOKTO.INFO oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.