Regulamin

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego. Sprzedającym jest "SPEKTR" z siedzibą w Sanoku, przy ul. Jabłoni 8/28. NIP 684-215-90-17, Regon 370457218.
NOKTO.INFO to sklep gdzie szybko i bezpiecznie można kupić lornetki, celowniki, noktowizory w atrakcyjnych cenach. NOKTO.INFO dokłada wszystkich starań, aby na każdym etapie kupowanie było proste i nie sprawiało żadnych problemów. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt.
Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz całego świata.
Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Wymagania techniczne
 
W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script.
Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności.

Usługi świadczone drogą elektroniczną
 
Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.nokto.info z wykorzystaniem Konta Klienta.
Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie sklepu internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglłdania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, hasła (widocznego tylko dla Kupującego), imienia (lub nazwy firmy), nazwiska (lub NIP), pełnego adresu zamieszkania oraz numeru telefonu komórkowego. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
    a) zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,
    b) przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
    c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,   
    d) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
    e) wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.
Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. NOKTO.INFO może wypowiedzię umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez którękolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
NOKTO.INFO może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
    a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,  
    b) działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądż popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
    c) otrzymał urządowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
    d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta,
    e) Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
    f) Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu.
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez NOKTO.INFO zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
Usługą świadczoną drogą elektroniczną jest takąe bezpłatny „Newsletter”. Aby otrzymywać „Newsletter” Klient powinien podać swój adres e-mail oraz imię.

Przedmiot transakcji
 
Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu NOKTO.INFO, opisane na stronie w chwili składania zamówienia, jako "DOSTĘPNY". NOKTO.INFO dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
NOKTO.INFO ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji NOKTO.INFO niezwłocznie, najpóżniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.
Wszystkie towary oferowane przez NOKTO.INFO są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta, chyba że w opisie podano inaczej.

Zamówienia
 
Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem witryny internetowej www.nokto.info. Również, przez telefon, e-mail, komunikatory internetowe, ...
Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego oraz ma prawo do wględu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.
Warunkiem realizacji zam?wienia jest prawid?owe wype?nienie formularza w serwisie internetowym i podanie numeru telefonu i adresu e-mail.
Po z?o?eniu zam?wienia Sprzedaj?cy generuje e-mail (wys?any na podany w zam?wieniu adres), w kt?rym znajdowa? si? b?dzie potwierdzenie zam?wienia oraz dalsze instrukcje:
    a) w przypadku p?atno?ci za pobraniem – informacje o wys?aniu towaru,
    b) w przypadku p?atno?ci przelewem – numer konta,
    c) w przypadku p?atno?ci kart? – link do transakcji p?atno?ci
Wraz z otrzymaniem wiadomo?ci e-mail dochodzi do zawarcia umowy sprzeda?y.
W celu przy?pieszenia realizacji zam?wienia Kupuj?cy powinien potwierdzi? zam?wienie poprzez link umieszczony w wiadomo?ci elektronicznej przes?anej przez Sprzedaj?cego.
W przypadku braku mo?liwo?ci potwierdzenia zam?wienia z winy Kupuj?cego (np. b??dny numer telefonu lub e-mail) w ci?gu 48 godzin, zostanie ono anulowane. NOKTO.INFO b?dzie upowa?niona do anulowania zam?wienia w przypadku wpisania niepe?nych lub nieprawdziwych danych, kt?re mog? uniemo?liwia? wykonanie umowy sprzeda?y.
Termin wa?no?ci zam?wienia przy p?atno?ci przelewem wynosi 7 dni od daty jego z?o?enia. Je?eli Kupuj?cy nie ui?ci nale?no?ci wynikaj?cej z zam?wienia na wskazany numer konta w wy?ej wymienionym terminie zam?wienie zostaje anulowane, a Kupuj?cy nie mo?e ??da? od NOKTO.INFO jego realizacji.

Formy p?atno?ci
 
Wp?ata na konto przed wysy?k?
W tym przypadku Kupuj?cy decyduje sam o wp?acie kwoty za zakupy w plac?wce bankowej, za pomoc? bank?w online, na poczcie b?d? w innych plac?wkach przyjmuj?cych takie wp?aty. Je?li Kupuj?cy wybiera t? form? zap?aty, otrzyma e-maila, kt?ry zawiera? b?dzie numer konta NOKTO.INFO oraz kwot? jak? nale?y wp?aci? za towar. Wa?ne jest podanie w tytule wp?aty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zam?wienia.


P?atno?? za pobraniem     
W tym przypadku Kupuj?cemu umo?liwia si? dokonanie zap?aty za zam?wiony towar w momencie jego dostarczenia przez firm? kuriersk?. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupuj?cego op?at? r?wn? warto?ci zakupionego towaru, koszt?w transportu i pobrania. Op?aty te doliczane s? w momencie sk?adania przez Kupuj?cego zam?wienia i wyboru formy p?atno?ci (szczeg??y w punkcie „Dostawa i transport”).

P?atno?? kart? (p?atnicz? lub kredytow?)
W tym przypadku umo?liwia si? Kupuj?cemu dokonywanie zap?aty za towary zakupione w sklepie NOKTO.INFO przy u?yciu kart kredytowych lub p?atniczych wydanych przez banki polskie lub zagraniczne. Dzi?ki temu istnieje mo?liwo?? utworzenia szyfrowanego po??czenia pomi?dzy Kupuj?cym a rozliczaj?cym transakcje, bez mo?liwo?ci ingerencji kogokolwiek z zewn?trz. Oznacza to, ?e poufne dane Kupuj?cego dotycz?ce posiadanej karty nie b?d? ujawniane nikomu poza systemem p?atniczym. Wszystkie dane dotycz?ce karty p?atniczej Kupuj?cy podaje na stronie systemu p?atniczego i tym samym s? one niedost?pne dla obs?ugi sklepu NOKTO.INFO jak i dla strony trzeciej.

Przebieg transakcji
Po po??czeniu z serwerem sklepu NOKTO.INFO, wyborze towaru i formy p?atno?ci kart? p?atnicz? dochodzi do zestawienia szyfrowanego po??czenia z serwerem p?atniczym, dokonania autoryzacji i zwr?cenia odpowiedzi autoryzacyjnej do serwera sklepu NOKTO.INFO Czas potrzebny do wygenerowania odpowiedzi zazwyczaj nie przekracza kilkunastu sekund.

   Uwaga! Niekt?re karty p?atnicze (nie dotyczy kart kredytowych) mog? nie posiada? opcji dokonywania p?atno?ci internetowych. W przypadku gdy karta nie posiada tej opcji, prosimy o skontaktowanie si? z bankiem, kt?ry j? wyda? i pro?b? o autoryzacj? tego rodzaju kana?u p?atniczego.

Gwarancje i reklamacje
 
1.    Ka?dy zakupiony towar w sklepie NOKTO.INFO jest fabrycznie nowy i posiada gwarancj? producenta. Okres gwarancji zale?y od zapisu w karcie gwarancyjnej.
2.    W przypadku, kiedy odebrany towar jest niezgodny z umow?, w tym nie dzia?a lub usterka wyst?pi?a podczas eksploatacji nale?y zg?osi? reklamacj? w ramach gwarancji bezpo?rednio w serwisie producenta lub zg?osi? reklamacj? u Sprzedawcy.
3.    Podstaw? rozpatrzenia reklamacji Kupuj?cego zg?oszonych do Sprzedawcy s? obowi?zuj?ce przepisy prawa, a w szczeg?lno?ci przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczeg?lnych warunkach sprzeda?y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z p?zn. zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niekt?rych praw konsument?w oraz o odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z po?n. zm.).
4.    Sprzedawca w celu rozpatrzenia reklamacji Kupuj?cego dotycz?cych wymiany lub naprawy towaru mo?e korzysta? z opinii specjalist?w, autoryzowanych serwis?w lub opinii gwaranta.
5.    Klient mo?e tak?e z?o?y? reklamacje dotycz?ce ?wiadczenia us?ug drog? elektroniczn? wysy?aj?c zg?oszenie.
6.    W celu usprawnienia procesu reklamacji Kupuj?cy powinien wype?ni? formularz reklamacyjny.

Zwroty

1.    Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. nr 22, poz. 271) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania rzeczy.
2.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach informatycznych programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.
3.    Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.
4.    Koszt odesłania towaru do sprzedawcy leży po stronie kupującego.
5.    W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny lub kontakt mailowy - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

6.   Formularz zwrotu towaru można pobrać tu link

Postanowienia końcowe
 
1.    Do transakcji zawieranych z udzia?em zagranicznych przedsi?biorc?w zastosowanie maj? przepisy prawa polskiego , w tym Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. )
2.    Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego NOKTO.INFO s? u?ywane wy??cznie w celach identyfikacyjnych i mog? by? zastrze?onymi znakami towarowymi odpowiednich w?a?cicieli.
3.    Zawarto?? stron internetowych sklepu NOKTO.INFO nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, nale?y j? traktowa? jako zaproszenie do zawarcia umowy.
4.    NOKTO.INFO informuje, ?e informacje dotycz?ce sprz?tu prezentowanego na stronach NOKTO.INFO s? zgodne z danymi katalogowymi producent?w.
5.    Opisy produkt?w i ich zdj?cia pochodz? z bazy danych stanowi?cej w?asno?? NOKTO.INFO. Zakazuje si? jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodz?cych z bazy danych NOKTO.INFO.
6.    Z?o?enie zam?wienia przez Kupuj?cego jest r?wnoznaczne z jego zgod? na przechowywanie i przetwarzanie przez NOKTO.INFO danych osobowych zawartych w zam?wieniu, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).
7.    NOKTO.INFO zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O ka?dej zmianie Regulaminu Klienci zostan? powiadomieni poczt? elektroniczn? oraz poprzez informacj? zawart? na stronach sklepu z prawem wypowiedzenia umowy o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn? lub umowy sprzeda?y w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodz? w ?ycie z up?ywem terminu wypowiedzenia.
8.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym NOKTO.INFO oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.